Transparantie

Financiering

Inkomsten 2018

Overheidssubsidies: 6.337.786 euro
Jaarlijks verantwoorden wij iedere euro die we ontvangen bij de overheid. Voor al onze subsidies keurde de federale en andere overheden vooraf een zorgvuldig uitgestippeld meerjarenplan goed. In zo’n plan staan al onze te behalen resultaten en activiteiten duidelijk omschreven. 2018 was jaar twee van ons federale meerjarenprogramma, dat startte in 2017 en loopt tot 2021.

Onze overheidsmiddelen in detail
•    Federale overheidssubsidies: 5.916.071 euro
•    Subsidies van regionale overheden (gemeentes, steden, provincies, gewesten en tewerkstellingssubsidies): 421.715 euro

Eigen inkomsten: 3.130.951 euro
Tegenover de overheidsmiddelen moet onze organisatie een percentage aan eigen inkomsten kunnen garanderen. Daarnaast voeren we een aantal van onze projecten uit met uitsluitend eigen middelen. Naast subsidies trachten wij daarom zo veel mogelijk middelen te verzamelen uit andere inkomstenbronnen. Zo blijven we gezond en onafhankelijk. Onze jaarlijkse uitdaging: minstens 35% van onze totale inkomsten zijn eigen middelen. Met 33% aan eigen middelen haalden we dit doel in 2018 bijna.

Onze eigen middelen in detail:

  • Inkomsten uit giften en verkoop: 379.478 euro
  • Legaten: 3050 euro
  • Structurele inkomsten uit meerjarenovereenkomsten: 2.678.712 euro


WSM ontving middelen uit overeenkomsten met:

  • ACV-CSC, CM-MC, Femma, kwb, KAJ, beweging.net, MOC, BRS en vdk bank: 1.362.973 euro
  • Fondsen en vakbondscentrales, regionale ziekenfondsen, regionale deelorganisaties: 1.061.313 euro
  • 11.11.11, Vlaamse Koepel van Noord-Zuidorganisaties: 227.977 euro
  • CNCD, de Franstalige Koepel voor Noord-Zuidorganisaties: 26.449 euro


Legaten: 90.264 euro
Ons oprecht respect gaat uit naar al de mensen die het overwegen onze organisatie via hun testament te begunstigen. Een nobele daad die letterlijk doet leven.

Uitgaven 2018

Investeringen in onze partnerlanden: 6.832.258 euro
Met dit bedrag, goed voor 72% van het totaal, zetten wij samen met ongeveer 100 sociale organisaties zoals vakbonden, mutualiteiten, vrouwen- en jongerengroepen in 24 landen hun moedige strijd tegen armoede en ongelijkheid verder.

Samen achter de visie van WSM: 1.642.739 euro
Waardig werk en sociale bescherming zijn de sleutels om armoede op een duurzame manier te beëindigen. Dat is onze visie en daarvan willen wij zo veel mogelijk mensen overtuigen, zowel in België als bij een aantal internationale instellingen. We doen dat via sensibilisering en beleidswerk. 2018 was het jaar twee van onze #cleanekleren-campagne. We voerden die samen met ACV, ACV Sporta, ACV-CSC METEA, ACV Openbare Diensten, ACV Voeding en Diensten, LBC-NVK, kwb, OKRA-SPORT+ en de Schone Kleren Campagne. Ook met OKRA, CM en Pasar werkten we samen rond thema’s als ‘ouderen wereldwijd’, ‘sociale bescherming voor iedereen’ en ‘duurzaam toerisme’. 

Kwaliteitsgarantie en transparantie van onze werking: 781.739 euro
Kwaliteit, transparantie en een correcte communicatie vinden wij een belangrijke prioriteit. In 2018 besteedden wij 8% van onze middelen aan het algemeen beheer van onze organisatie. Hieronder valt onder meer de administratieve en financiële werking, het personeelsbeleid, een permanente kwaliteitsondersteuning en de algemene coördinatie. Samen garanderen zij de kwaliteit van ons werk.

Verzekeren van de middelen: 261.532 euro
3% van onze middelen besteedden wij aan fondsenwerving. Hiermee werkten we nieuwe acties uit en garandeerden wij een kwalitatieve verslaggeving aan al onze donateurs.

 

Resultaten 2018

In 2018 konden onze partners hun activiteiten zoals voorzien realiseren. Het volume van onze activiteiten, zowel hier als in de continenten, groeide in 2018 terug aan, na de daling van het federale meerjarenprogramma in 2017. We danken deze groei aan de opstart van een programma in Mali samen met Enabel en nieuwe programma’s in RD Congo en India samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast noteerden we een lichte stijging in de activiteiten in ons meerjarenprogramma bij de Federale Overheidsdienst DGD. Genoopt door overheidsbesparingen besloten we in 2017 om bepaalde partners te financieren met eigen middelen. In 2018 ontstond er in onze overheidsmiddelen iets meer ruimte, wat ons toeliet bepaalde partners toch met die middelen te ondersteunen.

Het totaal van onze inkomsten steeg in 2018 met 4% ten opzichte van 2017. We danken deze stijging aan een groei van 10% van onze subsidies.

In de inkomsten uit giften en legaten noteerden we helaas een terugval. Tegenover de stijging in de inkomsten noteerden we in 2018 ook een stijging in onze uitgaven van 6%. Deze stijging was onder andere te wijten aan de verdere groei van ons meerjarenprogramma 2017-2021 en de opstart van de twee nieuwe hierboven vermelde programma’s. We sloten het boekjaar 2018 af met een voorzien en door onze Raad van Bestuur vooraf goedgekeurd negatief resultaat van 49.531 euro. We voorzagen dit resultaat omdat we extra investeerden in onze zoektocht naar nieuwe inkomsten. Aangezien deze zoektocht al een aantal vruchten afwierp en we al enkele kleine nieuwe programma’s konden opstarten, slaagden we erin het negatieve resultaat te beperken en sloten we het jaar af met een iets lager dan voorzien negatief resultaat.

 

WSM is lid van de VEF, de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving waarborgt de morele kwaliteit van fondsenwerving en de doorzichtigheid van de rekeningen van haar leden. Ze controleert of een organisatie haar middelen verwerft op een ethisch verantwoorde manier. Jaarlijks voert de VEF een controle uit op de cijfers van haar leden. Ook in 2018 haalden wij een uitstekend resultaat bij de VEF-controle. Wij springen omzichtig om met jouw geld en besteden je gift goed. Dat willen wij jou met ons VEF-lidmaatschap aantonen.

 

Onze belangrijkste resultaten van onze jaarrekening delen wij graag met u via ons jaarverslag (pdf), deze website en op ngo-openboek.be. Uiteraard wordt ook het personeel van WSM hiervan op de hoogte gesteld.

WSM ondergaat jaarlijks een grondige externe controle van haar financiële procedures en de toepassing ervan, verricht door een Commissaris (bedrijfsrevisor).

Tot slot worden de jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank van België en de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Documenten

Beknopte resultatenrekening (pdf) en balans (pdf) 2018
Synthesetabel VEF 2017
Beknopte toelichting kostenplaatsen fondsenwerving, subsidies en personeelskosten 2017

 

Monitoring en evaluatie

 

WSM wil een lerende organisatie zijn. We zetten daarom sterk in op de cyclus van Planning, Monitoring en Evaluatie (PME). We volgen onze werking systematisch op en sturen bij waar nodig. Onze ‘PME-beheerder’ ziet erop toe dat de PME-processen voldoende aandacht krijgen in onze organisatie. Want dat zijn we aan onszelf en aan alle overheden, organisaties en mensen die met ons samenwerken verschuldigd.

Regelmatig werken we hierrond ook samen met het HIVA, het onderzoeksinstituut voor arbeid en samenleving van de KU Leuven . Zij helpen ons:

  • ons systeem van Planning, Monitoring en Evaluatie voortdurend te verbeteren waar nodig
  • collectieve kennis beter te beheren
  • strategische uitwisselingen te organiseren op regelmatige basis

HIVA en WSM brachten samen een brochure uit over het belang van synergie in ontwikkelingssamenwerking: WSM - a partner in synergies for development (pdf)

 

 

Charters

Integriteitscharter

Integriteit en respect zijn voor ons belangrijke kernwaarden. Deze waarden geven richting aan onze handelingen en worden onderschreven door iedereen die formeel voor onze organisatie werkt (medewerkers, vrijwilligers en bestuurders). Daarom ondertekende WSM het Integriteitscharter (pdf).

Gendercharter

Gendergelijkheid binnen onze organisatie is belangrijk. We ondernemen de nodige acties om onze doelstellingen hieromtrent te realiseren. Daarom ondertekende WSM het Gendercharter (pdf).

 

 

India Burundi Rwanda DR Congo Kameroen Senegal Burkina Faso Benin Togo Guinee Mali Mauritanië Niger Bolivia Peru Guatemala Dominicaanse Republiek Haïti Nepal Indonesië Filipijnen Bangladesh Cambodja België
EN ES FR NL
Over ons Meer weten Doe mee Ons netwerk

Event News Newsletter Contact