Transparantie

Financiering

De inkomsten 2022
Overheidssubsidies: 7.466.778 euro

Voor iedere subsidie die WSM aanvraagt, stippelen wij vooraf een gedetailleerd meerjarenplan uit, met daarin
alle activiteiten en te behalen resultaten. Ons nieuwe vijfjarenplan ging vorig jaar van start en zal aflopen in 2026. Jaarlijks verantwoorden wij in een uitgebreid verslag iedere euro die we ontvangen aan onze subsidiërende overheden.

Onze overheidsmiddelen in detail:

 • Federale overheidssubsidies: 6.869.698 euro
 • Europese subsidies: 287.960 euro
 • Subsidies van regionale overheden (gemeentes, steden, provincies, gewesten en tewerkstellingssubsidies): 309.120 euro
 
Andere inkomsten: 3.066.759 euro

Om aanspraak te kunnen maken op overheidsmiddelen, moet WSM een percentage aan eigen middelen garanderen. Een aantal van onze projecten voeren wij daarnaast uit met uitsluitend eigen middelen. In 2022 maakten de eigen middelen 29 procent uit van de totale inkomsten.

Onze eigen middelen in detail:

 • Inkomsten uit giften en verkoop: 281.885 euro
  2.018 particulieren en 156 organisaties schonken samen 281.885 euro. Bedankt! Jouw gift is ontzettend waardevol en onmisbaar.
 • Meerjarenovereenkomsten: 2.689.884 euro
  We kunnen ook rekenen op middelen uit meerjarenovereenkomsten met 39 partners binnen en buiten de christelijke arbeidersbeweging.
  WSM ontving middelen uit overeenkomsten met:
  -ACV, CM, Femma, kwb, KAJ, beweging.net, MOC, BRS, vdk bank en andere: 1.418.783 euro 
  -Vakbondscentrales en sectorfondsen, regionale gezondheidsfondsen, regionale deelorganisaties: 1.082.050 euro
  -11.11.11, Vlaamse Koepel van Noord-Zuidorganisaties: 165.795 euro
  -CNCD-11.11.11, de Franstalige Koepel voor Noord-Zuidorganisaties: 23.256 euro

Een overzicht van al onze structurele partners vind je hier

De uitgaven 2022
Samenwerkingen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika: 7.411.871 euro

Met dit bedrag, goed voor 72 procent van het totaal, werken wij samen met 74 sociale organisaties zoals vakbonden, gezondheidsfondsen, microkredietinstellingen en vrouwen- en jongerenorganisaties aan waardig werk en sociale bescherming. Een deel van de middelen gaat naar de samenwerking tussen die organisaties onderling. Zij verenigen zich in het Internationale Netwerk voor het Recht op Sociale Bescherming INSP!R en zetten samen grootschalige acties – soms over landsgrenzen heen – op, voor meer en betere sociale bescherming. Vandaag bestaat dit netwerk uit 19 nationale en 4 continentale netwerken.

Samen achter de visie van WSM: 1.607.197 euro

Waardig werk en sociale bescherming voor iedereen, overal: het zijn dé sleutels om armoede en ongelijkheid op een duurzame manier te beëindigen. Dat is onze visie en daarvan willen wij zo veel mogelijk mensen overtuigen, zowel in België als bij een aantal internationale instellingen. We doen dat via sensibilisering, vorming en politiek werk.

Kwaliteitsgarantie en transparantie van onze werking: 1.050.391 euro

Kwaliteit, transparantie en een correcte communicatie zijn belangrijke prioriteiten. In 2022 besteedden wij tien procent van onze middelen aan het algemeen beheer van onze organisatie. Hieronder valt onder meer de financiële dienst, het personeelsbeleid, een permanente kwaliteitsondersteuning en de algemene coördinatie. Samen garanderen zij de kwaliteit van ons werk.

Verzekeren van de middelen: 162.105 euro

Als donateur heb je recht op correcte informatie over wat er met je gift gebeurt. Het voorbije jaar investeerden we twee procent van onze middelen in de relaties met onze structurele en particuliere donateurs. Met de middelen zorgden we voor kwalitatieve verslaggeving, stonden we ter beschikking in het geval van vragen en werkten we acties uit.

Het jaarresultaat
De inkomsten

Onze totale inkomsten bedroegen in 2022 10,5 miljoen euro. Dat is 5,2 procent minder dan in 2021. Vooral de federale overheidssubsidies lagen een stukje lager dan in 2021. In dat jaar ontvingen wij namelijk een aantal nog niet uitbetaalde subsidies uit voorbije programmajaren. We konden toen ook niet besteedde budgetten uit het covid-jaar 2020 recupereren. Om de financiële risico’s beter te spreiden, is WSM steeds op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen. Zo dienden wij een aanvraag in bij het Ontwikkelingsagentschap van de Belgische federale regering ENABEL, de Europese Unie én Wallonie- Bruxelles International (WBI). Met succes, deze drie instanties keurden onze aanvragen goed en betaalden in 2022 met een lichte vertraging een subsidie uit. De inkomsten uit structurele overeenkomsten én de giften van particulieren lagen in 2022 opnieuw iets hoger. En begin 2022 ontving WSM een gewaardeerd legaat.

De uitgaven

De daling aan de inkomstenzijde ging gepaard met een daling in de uitgaven. In 2022 besteedde WSM 10,2 miljoen euro, of 6,6 procent minder dan in 2021. Aan de basis van deze daling ligt de latere opstart van ons nieuwe DGD- en ENABEL-programma. Aangezien de goedkeuring van deze programma’s wat op zich liet wachten, ging ook de uitvoering wat later van start. Over het ganse jaar bekeken, betekent dat een lagere uitgave, al kunnen we meedelen dat wij toch 97,3 procent van ons voorziene programma uitvoerden. Naast deze daling vulden wij in 2022 een aantal vacatures tijdelijk niet in, waardoor de personeelskosten lager uitvielen dan voorzien. De uitgaven voor ons algemeen beheer stegen evenwel, in vergelijking met het jaar 2021. Dat komt door onze keuze om de WSM-omkadering te versterken: een bewuste keuze die ons toelaat beter het hoofd te bieden aan de toegenomen complexiteit van onze werking en het groeiende volume van activiteiten.

Het jaarresultaat

WSM sluit het boekjaar 2022 af met een positief resultaat van 301.972 euro. Dat positieve resultaat versterkt het overgedragen positief resultaat op de balans. We zullen deze middelen
voor diverse zaken aanspreken: voor de uitvoering van onze programma’s in 2023, voor de financiering van activiteiten waarvoor geen cofinanciering beschikbaar is, voor het opvangen van de kosten die de stijgende inflatie (lonen) en energieprijzen (goederen en diensten) met zich meebrengen én voor de WSM-omkadering. Want helaas staat tegenover de stijging van de kosten geen stijging in onze subsidiebedragen of een verhoging van onze structurele en particuliere schenkingen. En dat zorgt voor spanning op het budget om onze gemaakte engagementen waar te maken. De WSM-ploeg blijft uiteraard paraat om de uitvoering van onze programma’s in goede banen te leiden. Want de tijden blijven onzeker. Daarom blijft het belangrijk dat wij samen streven naar verandering voor zij die daar het meeste nood aan hebben: de vrouwen en mannen in de informele economie, de vele jongeren in precaire jobs en de steeds groter wordende groep ouderen.

Vereniging voor ethiek in de fondsenwerving

WSM is lid van de VEF, de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Deze vereniging waarborgt de morele kwaliteit van fondsenwerving en de doorzichtigheid van de rekeningen van haar leden. Ze controleert of een organisatie haar middelen verwerft op een ethisch verantwoorde manier. Jaarlijks voert de VEF een controle uit op de cijfers van haar leden. Ook in 2021 haalden wij een goed resultaat bij de VEF-controle. Onze belangrijkste resultaten van onze jaarrekening delen wij graag met u via ons jaarverslag, deze website, op donorinfo.be en op ngo-openboek.be. Uiteraard wordt ook het personeel van WSM hiervan op de hoogte gesteld. WSM ondergaat jaarlijks een grondige externe controle van haar financiële procedures en de toepassing ervan, verricht door een Commissaris (bedrijfsrevisor). Tot slot worden de jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank van België en de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Monitoring en evaluatie

WSM wil een lerende organisatie zijn. We zetten daarom sterk in op de cyclus van Planning, Monitoring en Evaluatie (PME). We volgen onze werking systematisch op en sturen bij waar nodig. Onze ‘PME-beheerder’ ziet erop toe dat de PME-processen voldoende aandacht krijgen in onze organisatie. Want dat zijn we aan onszelf en aan alle overheden, organisaties en mensen die met ons samenwerken verschuldigd.

Regelmatig werken we hierrond ook samen met het HIVA, het onderzoeksinstituut voor arbeid en samenleving van de KU Leuven. Zij helpen ons:

 • ons systeem van Planning, Monitoring en Evaluatie voortdurend te verbeteren waar nodig
 • collectieve kennis beter te beheren
 • strategische uitwisselingen te organiseren op regelmatige basis

Programma’s worden tussentijds en aan het eind van de periode geëvalueerd door erkende evaluatoren. De samenvatting van elke evaluatie en de reactie van WSM op de aanbevelingen van de evaluator worden systematisch gepubliceerd op onze website. De volledige evaluatierapporten zijn beschikbaar op aanvraag bij de PME-beheerder van WSM.

Integriteit

Wij promoten gelijkheid en respect, en zien toe op het juiste gebruik van de middelen. In 2018 werd door WSM een integriteitscharter getekend, samen met de andere NGO’s in België. Het betekent dat WSM zich engageert om de nodige maatregelen te treffen om preventie, detectie en reactie/sanctie mogelijk te maken in geval van schending van de integriteit in het kader van onze activiteiten. 

U bent een vrijwilliger die zich engageert in het kader van acties van WSM, u bent een medewerker van één van de partners in België of in de continenten, of u bent een persoon die deelnam aan een activiteit van WSM - en u bent getuige of slachtoffer van een integriteitsschending door medewerkers van WSM, dan kan u terecht met uw zorgen, vragen of klacht bij de meldpunten:

Algemeen: integrity@wsm.be

In de continenten:

De melding en behandeling van klachten verloopt vertrouwelijk, onafhankelijk, en houdt rekening met de melder. We kunnen wel enkel degelijk een klacht behandelen als ze niet anoniem is. Persoonsgegevens worden met niemand gedeeld tenzij met toestemming van de melder. In een later stadium kunnen andere mensen betrokken worden, indien de verdere behandeling van de klacht dit vereist. Na indiening van je klacht word je op de hoogte gehouden van de verdere behandeling. WSM-verslagen over integriteit

Charters

Gendercharter

Gendergelijkheid binnen onze organisatie is belangrijk. We ondernemen de nodige acties om onze doelstellingen hieromtrent te realiseren. Daarom ondertekende WSM hetGendercharter (pdf)

Integriteitscharter

Integriteit en respect zijn voor ons belangrijke kernwaarden. Deze waarden geven richting aan onze handelingen en worden onderschreven door iedereen die formeel voor onze organisatie werkt (medewerkers, vrijwilligers en bestuurders). Daarom ondertekende WSM hetIntegriteitscharter (pdf).

Bolivia India Benin Guatemala Indonesië Burundi Peru DR Congo Cambodja Rwanda Dominicaanse Republiek Filipijnen Senegal Nepal Burkina Faso Bangladesh Togo Guinee Mali Mauritanië België
EN ES FR NL
Over ons Meer weten Doe mee Ons netwerk Agenda Doe een gift

Vacatures Nieuws Newsletter Contact